Świadczenie ze strony Policji - język migowy

Polski

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej zobowiązanie do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się.

Osoby niesłyszące oraz osoby, które mają trudność w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika w celu załatwienia sprawy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody  komunikowania się (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach (z wyłączeniem sytuacji nagłych), kontaktując się poprzez jeden z niżej wymienionych środków wspierających komunikowanie się:

  • telefonicznie przy pomocy osoby przybranej (tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana - przez człowieka doświadczonego trwałą lub okresową trudnością w komunikowaniu się - do pomocy przy załatwieniu spraw między innymi w jednostkach Policji) pod numerem: (12) 372-92-00,
  • faksem na numer: (12) 372-92-76 (za pośrednictwem załączonego wniosku),
  • na adres e-mailkomendant@myslenice.policja.gov.pl (za pośrednictwem załączonego wniosku).

Powyższa usługa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) jest bezpłatna dla osoby uprawnionej.

Świadczenie ze strony Policji - język migowy
Status (workflow):