Petycje KPP w Myślenicach

Polski

Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

W myśl ustawy przedmiotem petycji może być postulat zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania
w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

l.p. nr sprawy skan data złożenia petycji

imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

wnoszącego lub podmiotu,

w interesie którego

petycja jest składana

 

przebieg postępowania
           
Petycje KPP w Myślenicach
Status (workflow):