KPP Myślenice: powołanie rezerwistów do ćwiczeń EGIDA-17

KPP Myślenice: powołanie rezerwistów do ćwiczeń EGIDA-17

[17 września 2017 r.] W 82 jednostkach Policji na terenie całego kraju trwały jednodniowe ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-17. Była to praktyczna weryfikacja tego, jak działa system powoływania rezerw. Policja, obok wojska, jest drugą co do wielkości formacją dysponującą takimi siłami. Całość koordynowana była przez Główny Sztab Komendy Głównej Policji. W naszym województwie działania odbywały się jeszcze w trzech innych komendach powiatowych (Olkusz, Gorlice i Nowy Targ).

Głównymi założeniami ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia teoretycznego oraz płynności przepływu informacji pomiędzy komendami powiatowymi, miejskimi, rejonowymi a komendami wojewódzkimi i komendą stołeczną policji i dalej z Komendą Główną Policji. Mechanizm ten przygotowuje rezerwę kadrową dla Policji na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

W ćwiczeniach, które odbyły się w Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach uczestniczyło 20 rezerwistów (wszyscy wezwani). Osoby te otrzymały przydziały organizacyjno-mobilizacyjne nadane przez wojskowego komendanta uzupełnień do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji.

Rezerwiści, którzy brali udział w przedsięwzięciu, mogli zapoznać się ze specyfiką służby i podstawowymi zadaniami Policji. Na świetlicy KPP w Myślenicach zostały przeprowadzone wykłady i prezentacje multimedialne pozwalające nabyć podstawowe umiejętności na wypadek nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych. Działania te były także dobrą okazją, aby zachęcić uczestników lub ich bliskich do wstąpienia w szeregi Policji – rezerwiści otrzymali materiały przygotowane przez komórkę doboru małopolskiej policji.

Procedura wcielania rezerwistów w szeregi policji realizowana była w punktach: kontrolno-informacyjnym, w którym ewidencjonowano i przyjmowano mężczyzn do rezerwy osobowej oraz w punkcie wydawania wyposażenia, w którym powołani do służby otrzymywali umundurowanie. Ćwiczenia praktyczne rozpoczęły się złożeniem meldunku zastępcy szefa myślenickich funkcjonariuszy mł. insp. Maciejowi Tomczykowi. Ta część szkolenia odbyła się na placu manewrowym (elementy musztry policyjnej).

Następnie na świetlicy jednostki rezerwiści zapoznawali się m.in. z podstawami prawnymi, obowiązkami i uprawnieniami osób posiadających przydziały organizacyjno-mobilizacyjne, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy czy też zadaniami realizowanymi przez Policję w zakresie ochrony informacji niejawnych. Zmobilizowani szkolili się z budowy i zasad działania broni palnej pozostającej na wyposażeniu policji oraz warunków i przypadków jej użycia. Rezerwiści mogli utrwalić swoje umiejętności praktyczne w czasie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony przeciwpożarowej (udział strażaków JRG KP PSP w Myślenicach). Inne przedstawiane tematy to m.in. podstawowe zagadnienia z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, zagrożenie terrorystyczne, działania w przypadku ujawnienia ładunku wybuchowego. Każdy z powołanych otrzymał zaświadczenie potwierdzające odbycie ćwiczenia EGIDA-17.

Źródłem finansowania ćwiczeń są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach „Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017 – 2026".