Deklaracja dostępności - KPP Myślenice

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://myslenice.policja.gov.pl/


Data publikacji strony internetowej: 2015-11-23
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-22


Strona internetowa http://myslenice.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


- pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
- nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa http://myslenice.policja.gov.pl/ spełnia wymagania w 97,51 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest mł. asp. Dawid Wietrzyk, adres poczty elektronicznej rzecznik@myslenice.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 47 83 29 261. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej powinna określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej https:/www.rpo.gov.pl/pl

Charakterystyka architektoniczna siedziby Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach oraz siedzib jednostek podległych, tj. Komisariatu Policji w Dobczycach i Posterunku Policji w Sułkowicach.

1. Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach

Budynek administracyjny Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach jest konstrukcji murowanej , w kształcie litery „L”, kryty jednospadowym dachem. Część od strony południowej została wybudowana przed II wojną światową, a część od strony zachodniej – po wojnie. Składa się z 4 kondygnacji ( parter; I,II,III piętro) i podpiwniczenia. Wysokość kondygnacji, to 3m. W budynku znajdują się 2 klatki schodowe ( obecnie bez stref p-poż, które są zaplanowane), tj. główna i awaryjna. Wejście na główną klatkę schodową znajduje się od strony ul. Jagiellońskiej ( południowej) i składa się z 3 stopni długości 210cm każdy, z których ostatni przechodzi w podest o szerokości 120cm. Na końcu podestu znajdują się dwuskrzydłowe drzwi zewnętrzne prowadzące do przedsionka, łącznej szerokości 150cm, przy czym szersze skrzydło 110cm otwierane jest na zewnątrz, zaś węższe – 40 cm szerokości jest zamknięte i otwierane tylko w razie zaistnienia takiej potrzeby. Za drzwiami w przedsionku jest podest szerokości 135cm przechodzący w wewnętrzne schody w liczbie 5, długości 160 cm. Ostatni stopień przechodzi w podest szerokości 145cm i długości 245 cm Na końcu podestu znajdują się wewnętrzne drzwi wejściowe otwierane na szyfr lub zdalnie przez Zastępcę Dyżurnego, o wymiarach i konstrukcji jak opisane uprzednio, otwierane na zewnątrz. Z podestu w przedsionku po lewej stronie prowadzą drzwi na recepcję, a po prawej znajduje się okienko Dyżurnego dla petentów. Za wewnętrznymi drzwiami wejściowymi znajduje się klatka schodowa główna oraz okratowany szyb wyciągu na całej wysokości budynku, który u podstawy ma wymiary: 215cmx140cm. Schody na głównej klatce mają długość 130 cm. W połowie każdego piętra znajduje się podest. W budynku na poziomie parteru, w pobliżu recepcji znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Z uwagi na zamontowanie na recepcji drzwi otwieranych szyfrem na korytarz z którego wchodzi się do wspomnianej toalety, osoba chcąca z niej skorzystać musi poprosić o pomoc pracownika lub policjanta jednostki. Brak jest również infrastruktury informatycznej pozwalającej zorientować się takim osobom o ukształtowaniu architektonicznym budynku i zasadach przyjmowania osób ze szczególnymi potrzebami. KPP w Myślenicach nie pracują osoby ze szczególnymi potrzebami. W zaistniałym układzie architektonicznym oraz w kontekście przestarzałości konstrukcji budynku i jego niefunkcjonalności, zaplanowano budowę nowego obiektu w ciągu najbliższych lat. Propozycje usprawnień: W świetle przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz aktualnym stanem architektonicznym budynku, brak jest na chwilę obecną w Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. W tej sytuacji dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami można zapewnić jedynie w drodze racjonalnych usprawnień. Proponowane usprawnienia to: a/ pod względem architektonicznym: - wykonanie podjazdu dla osób na wózkach inwalidzkich na schodach zewnętrznych prowadzących do budynku - wykonanie platformy podjazdowej na schodach wewnętrznych, prowadzących na recepcję ( ze względów ekonomicznych brak jest możliwości wykonania windy, co zasadniczo wyklucza przemieszczanie się osób o szczególnych potrzebach po całym budynku) - zainstalowanie na zewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych systemu informacji wizualnej i dotykowej lub głosowej o sposobie przyjmowania w jednostce osób o szczególnych potrzebach. - wydzielenie na poziomie parteru pomieszczenia gdzie mogłyby być przyjmowane takie osoby ( obecnie taką funkcję pełni gabinet Naczelnika Wydziału Wspomagającego) - zapewnienie dostępności cyfrowej w sposób opisany w przepisach ustawy zs dnia 04 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. - umieszczenie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach informacji o zakresie jej działalności w sposób opisany w art.6 ust. 3 pkt c ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. - zapewnienie na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z Komendą Powiatową Policji w Myślenicach w sposób określony w tym wniosku. Do czasu wdrożenia wymienionych rozwiązań architektonicznych , w sytuacji gdy osoba ze szczególnymi potrzebami zgłosi potrzebę kontaktu osobistego z funkcjonariuszami lub pracownikami Policji, wspomniani policjanci, ewentualnie pracownicy powinni udać się do niej – po uprzednim ustaleniu terminu i osobę taką wysłuchać i ew. sporządzić dokumentację.

2. Komisariat Policji w Dobczycach

Budynek jest konstrukcji murowanej. Większość pomieszczeń służbowych, w tym pomieszczenie Dyżurnego i recepcji znajduje się na piętrze budynku, na które prowadzą schody zewnętrzne lub schody wewnętrzne. Dostęp dla osób postronnych zapewniają schody zewnętrzne od strony ulicy Jagiellońskiej. Schody te usytuowane są w 2 biegach. Pierwszy składa się z 11 stopni długości 170cm każdy. Ostatni stopień przechodzi w podest tej samej długości. Z podestu biegną kolejne schody w liczbie 9 stopni, o długości 100cm każdy. Schody zabezpieczone sa metalową barierką. Ostatni stopień przechodzi w podest z którego prowadzą jednoskrzydłowe drzwi szerokości 100 cm z metalowym progiem wysokości 3cm. Za drzwiami jest przedpokój o wymiarach: 185x180cm, z którego prowadzą drzwi szerokości 80 cm na recepcję. Recepcja posiada łazienkę, do której prowadzą drzwi szerokości 60 cm. Łazienka nie jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Powyższe uwarunkowania wykluczają możliwość adaptacji wejścia do budynku z tej strony przez osoby niepełnosprawne. Rozwiązaniem może być wejście od strony wewnętrznego parkingu i umiejscowienie pomieszczenia do obsługi osób niepełnosprawnych oraz toalety na parterze budynku. Wymagałoby to jednak gruntownych zmian, a w szczególności dobudowania jednej kondygnacji i przeniesienia tam części pomieszczeń służbowych z parteru. W zaistniałej sytuacji, do czasu wprowadzenia rozwiązań architektonicznych jedynym sposobem obsługi osób ze szczególnymi potrzebami będzie, udanie się do nich przez policjanta lub pracownika Komisariatu.

3. Posterunek Policji w Sułkowicach

Posterunek ze względu na swoje usytuowanie ( w budynku zespołu szkół , na parterze) teoretycznie umożliwia przyjęcie osób niepełnosprawnych, bowiem wejście do budynku jest prosto z ulicy, a od drzwi wejściowych do drzwi posterunku prowadzi szeroki korytarz. Warunkiem dostania się do budynku jest zamontowanie między ulicą, a chodnikiem podjazdu dla wózków inwalidzkich. Posterunek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.